زیبایی, لاغری, مقالات

پیشگیری و حذف چین و چروک

چین و چروک

بطورطبیعیهمهبتدریجدچارچینوچروکمیشوند.همراهباافزایشسنفیبرهایلایههایزیرینپوستشکستهشدهوچینوچروکهاپدیدارمیشوند. 
عوامل محیطی مانند نور خورشید و عادات شخصی مانند سیگار کشیدن میتواند این روند را سرعت ببخشد.
حالات چهره که بصورت مداوم استفاده می شوند ، مانند اخم نیز میتواند باعث ایجاد چین و چروک شود.

دلایل ایجاد چین و چروک

همزمان باافزایش سن چینوچروکها بالاخره ظاهر میشوند.چروکنشانهی این است که پوست خاصیت کشسانی خود رااز دستداده است.
دلیل
ایناتفاقمیتواندافزایشسن،بادونورآفتاب،رژیمغذاییناسالم،مصرفسیگار،قلیانویاچندینموردازمواردذکرشدهبطورهمزمانباشد.
امواج ماورای بنفش نور خورشید میتوانند.به داخل پوست نفوذ کرده و کلاژن و سایر ساختارهای پوست را تخریب کند.

راه های پیشگیری از چین و چروک

بهترینراهپیشگیریازچینوچروکحفظسلامتپوستاست.راهکارهایحفظسلامتپوستشاملتغذیهیمناسب،تمیزومرطوبنگهداشتنپوست،پرهیزازمواردآسیب زننده به پوست،مثل آفتابوسیگار کشیدن است.
تغذیه
یسالمبرایداشتنپوستیسالمامریحیاتیاست.استفادهازمیوههاوسبزیهای تازه برای سلامتی پوست امری لازم است.
بهداشت
فردیوهمچنینمصرفمرتبآباصولیکلیدیدرداشتنپوستیسالمهستند.پرهیزازمصرفقلیانوسیگارهمچنیناستفادهیمرتبازکرمهایمرطوبکنندهوکرم های‌ضدآفتاب‌راهم‌نبایدفراموش‌گردد.

درمان چین و چروک

چینوچروکبخشیجداییناپذیرازفرآیندپیرشدنمیباشد.بااینوجودبارژیمغذاییمناسب،مراقبتدرستازپوستودرمانهایپیشرفتهیزیباییمیتوانچینوچروکهاراحذفکرد.
یک متخصص زیبایی میتواند به شکلی موثر سلامت پوست را بهبود ببخشدو چین و چروکها را حذف نماید.

درمانهای زیبایی پوست

تزریقات و پرکننده ها

مواد زیبایی و پرکنندههای تزریقی میتوانند بشکلی موثر چین و چروکها را حذف کنند.مواد زیبایی میتوانند پیدایش چروکها را کم کند و پر کننده ها میتوانند ساختار پوست را بهبود ببخشند.
مزیت اصلی روشهای تزریقی سرعت بالای مشاهده
ی نتایج استو مریض میتواند بلافاصله زندگی عادی خود را از سر بگیرد.

لیفت با امواج ار اف (termage)

در این روش دکتر زیبایی لایه های زیرین پوست را با امواج حرارتی گرم و باعث انقباض آن می شود.
این کار باعث کاهش چین و چروک ها می
شود . این روش نیازی به بستری شدن ندارد .

بوتاکس

تزریق بوتاکس معمولترین عمل زیبایی در دنیا است.در این عمل مقدار بسیار کمی از سم بتولونیوم به زیر پوست تزریق شده که موقتا ماهیچههای زیرین پوست را بی حرکت و باعث حذف چروکها میگردد.

کلاژن

تزریق کلاژن میتواند به شکلی موثر ولی موقت چین و چروک ها را از بین ببرد .
می
توانبا کلاژن نواحی دارای چین و چروک را پر کردو ظاهری صافتر به آن داد.از تزریق کلاژن همچنین میتوان
در درمانهای زیبایی دیگر مانند رفع جای زخم یا پر کردن پوست استفاده نمود .

تزریق چربی :

دراینروشچربیازقسمهایمختلفبدنبرداشتهشدهتصفیهوپالایشمیشودوبعنوانپرکنندهی چین و چروکها استفاده میگردد.مزیت این روش عدم موجود خطر حساسیت یا عوارض جانبی دیگر است.
پر کندههای مختلف دیگر مانند:ژلRestylane(هیالورونیک اسید)وRadiesse(کلسیم هیدروکسی آپاتیت)نیز در کلینیکهای زیبایی استفاده می گردند.

عمل جراحی زیبایی

روشهایتهاجمیترحذفچینوچروکهامانند:لیفتصورت،لیفابرو و لیفچشمعملهایپرطرفداریبینخانمهاهستند.کهمیتواندباموفقیتوماندگاریبلاچینوچروکهای راحذفکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.